top of page

לקט מקורות לדיון תורני בסוגיות הרלוונטיות למציאות הישראלית מתוך עיון נרחב בסוגיות הש"ס ובדברי רבותינו הראשונים בפסיקותיהם ובתשובותיהם. החוברת עוסקת בסוגיות הנוגעות למנגנוני השלטון והכפייה ודרכי קבלת החלטות, ובכללן סוגיות של חלוקת וגביית מיסים.

 

למען דעת א'

הקובץ הראשון שהוציא המכון עוסק בהלכות קידושין ונישואין אשר נלמדו בבית המדרש.

הקובץ מסודר לפי סימני השולחן ערוך, ומופיעים בו מאמרי רבני בית המדרש ושיעורי גדולי התורה.

בין הסוגיות שנידונו בקובץ בהרחבה ניתן למנות את סוגיית נישואין אזרחיים ומשמעותם ההלכתית במאמרי הגאון ר' אברהם חיים שרמן שליט"א והגאון ר' מרדכי רלב"ג שליט"א וסוגיית תנאי בנישואין במאמרו של הגאון ר' אברהם יעקב כהן שליט"א.

בקובץ מופיע בהרחבה מאמרו המיוחד של הרב יחיאל גולדהבר שליט"א על פולמוס הפקעת הקידושין באיטליה.

 

 

 

 

bottom of page