top of page

לקט מקורות לדיון תורני בסוגיות הרלוונטיות למציאות הישראלית מתוך עיון נרחב בסוגיות הש"ס ובדברי רבותינו הראשונים בפסיקותיהם ובתשובותיהם. החוברת עוסקת בסוגיות הנוגעות למנגנוני השלטון והכפייה ודרכי קבלת החלטות, ובכללן סוגיות של חלוקת וגביית מיסים.

 

למען דעת ב'

הקובץ השני שהוציא המכון עוסק בהלכות כתובות אשר נלמדו בבית המדרש בשנת תשע"ה.

הקובץ מסודר לפי סימני השולחן ערוך, ומופיעים בו מאמרי רבני בית המדרש ושיעורי גדולי התורה.

בין הסוגיות שנידונו בקובץ בהרחבה ניתן למנות את סוגיית יחסי ממון בין בני זוג ומשמעותם ההלכתית במאמרי הגאון ר' חגי איזירר שליט"א והגאון ר' יהודה יאיר בן מנחם שליט"א וסוגיית חיוב הבעל במזונות אשתו וזכותו במעשי ידיה במאמרו של הגאון ר' מיכאל בלייכר שליט"א.

בקובץ מופיע בהרחבה מאמרו המיוחד של הרב ד"ר מורי עמר שליט"א על תקנות ירושת הבעל במשנתם של חכמי מרוקו.

בקובץ אף מתפרסמים לראשונה קטעים חדשים מכתב יד שיטה מקובצת למסכת כתובות.

 

 

 

 

 

bottom of page