top of page

הרבנות בישראלאין צורך להכביר במילים על חשיבותו העצומה של תפקיד הרבנות. מיום היותנו לעם הילכו הרבנים ראשי העם ומנהיגיו לפני המחנה, על פיהם ובעצתם התנהלו חיי היהדות באומתנו. הרב בקהילתו אחראי על דברים שבקדושה מפסיקת הלכות והוראת הוראות ועד חינוך וחיזוק רוח היהדות. לא זאת בלבד אלא הרב מסייע ליחיד ולציבור, נושא על שכמו את משאם ודואג לרווחת הכלל.למרות חשיבותו העצומה ומשקלו הרב של תפקיד הרבנות, הרי שענייניו לא נידונו באופן מיוחד בדברי הפוסקים וקשה למצוא משנה שלמה וערוכה בסוגיה זו ולא ייוחד לה אפילו סימן אחד בשולחן ערוך. שאלות רבות וכבדות משקל תלויות בגדרי הלכות אלו, הן שאלות הנוגעות להלכות ציבור ויחסיו של הרב מול גורמי השלטון השונים והן בהלכות מינויו של הרב, חובותיו ודרכי סילוקו מתפקידו בשעת הצורך.

שאלות אלו וכיוצא בזה נידונו בהרחבה בבית המדרש 'למען דעת' ואף נכתב על נושא זה מאמר מקיף וייחודי הדן בפרטי סוגיה זו. המאמר נכתב בשיתוף מכון מד"ת למדיניות תורנית ונמסר לרבנות הראשית לישראל לבחינה ולהערות. בשלב הבא יגובשו המלצות מעשיות על פי המסמך.


bottom of page